Om Danish Wood Award

Træprisen
Danish Wood Award hed oprindeligt Træprisen. Den er indstiftet af Træinformation og er blevet uddelt siden 1958.

Dokumentation
De nominerede og vinderen offentliggøres her på hjemmesiden.

Næste uddeling
Den næste prisuddeling finder sted: 25.oktober 2023


FUNDATS for Danish Wood Award

§ 1 Formål
Danish Wood Award er stiftet af Træinformation, som en arkitektur- og designpris, der normalt uddeles hver andet år.

Danish Wood Award tildeles en arkitekt, designer eller tegnestue som en anerkendelse af et værk (henholdsvis et byggeri eller et designprodukt), hvori træ anvendes på markant kunstnerisk overbevisende og/eller innovativ vis.

Arkitekturprisen er på kr. 100.000. Med prisen følger retten til at bruge Danish Wood Award logo med årstal på tryksager og hjemmeside eller plakette til opsætning på bygningen.

§ 2 Uddeling
Danish Wood Award kan ikke søges. Den uddeles af en bedømmelseskomité (jf. § 3 og 4), der alene har afgørelsen af, hvorvidt en arkitekt, designer eller arkitekt-/designvirksomhed kan tildeles Danish Wood Award. Komiteen kan, hvis den foretrækker det, undlade uddelingen i et enkelt år.

Såfremt to eller flere arkitekter/designere/virksomheder har arbejdet i forening om værket/bygningen kan den tildeles begge i forening.

§ 3 Bedømmelseskomiteen
Bedømmelseskomiteen består af direktøren for Træinformation samt mindst 4 og op til 5 andre medlemmer for en seksårig periode udpeget af Træinformation.

Såfremt et af komiteens medlemmer ønsker at udtræde af komiteen før udløbet af den seksårige periode eller afgår ved døden, indstiller de andre medlemmer af komiteen et nyt medlem efter forhandling med Træinformation.

§ 4 Komiteens arbejde
Træinformations direktør er formand for bedømmelseskomiteen. Komiteen holder møde, når formanden eller to af medlemmerne ønsker det. For at komiteen skal være beslutningsdygtig, skal formanden og mindst 3 af komiteens medlemmer være til stede.

Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer af komiteen. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Såfremt et af medlemmerne har relationer til projektet, er dette medlem inhabil og vil derfor ikke kunne deltage i behandlingen og afstemningen.

Komiteens medlemmer modtager intet honorar for deres arbejde, men har ret til dækning af deres udgifter i forbindelse med udøvelsen af deres hverv.

§ 5 Finansiering
Omkostningerne ved Træprisuddelingen dækkes af Træinformation.

I forbindelse med uddelingen af Træprisen kan Træinformation indgå aftale med organisationer og virksomheder om økonomisk støtte til en enkelt eller flere prisuddelinger.

§ 6 Fundatsændring
Ændringer i denne fundats kan kun foretages, når der er enighed herom imellem Træinformation og bedømmelseskomiteen. Der skal være kvalificeret flertal i komiteen og godkendelse ved almindeligt flertal i bestyrelsen.

Kongens Lyngby
Januar 2018


Træprisen er uddelt første gang i efteråret 1958 og var på kr. 10.000,-
Træprisen forhøjet i 1962 til kr. 25.000,-
Træprisen forhøjet i 1968 til kr. 35.000,-
Træprisens fundats er ændret i 1968
Træprisen forhøjet i 1984 til kr. 50.000,-
Træprisen forhøjet i 1998 til kr. 100.000,-
Træprisen revideret i 2008
Danish Wood Award fundats ændret i 2018